Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITEQ WORK B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

 1. De besloten vennootschap Digiteq Work B.V. (hierna te noemen: “Digiteq”), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75011417, specialiseert zich in de werving, selectie, introductie en bemiddeling van personen (hierna te noemen: “Kandidaten”) binnen de disciplines Digital Marketing, IT en Sales, welke introductie ten doel heeft de Kandidaat direct of indirect via een (tijdelijke) (arbeids)overeenkomst werkzaam te laten zijn voor een bedrijf en andere instellingen in wat voor (rechts)vorm dan ook (hierna te noemen: “Opdrachtgever”). Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “Opdrachtnemer”, wordt eveneens Digiteq bedoeld.
 2. De hierna beschreven contractvoorwaarden of algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Voorwaarden“) zijn van toepassing op en maken deel uit van elke aanbieding of introductie door, offerte van of overeenkomst aangegaan door Digiteq en al het afgeleide handelen, zulks met uitsluiting van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden. Verder zijn de Voorwaarden van toepassing op onderhandelingen in relatie tot opdrachten of overeenkomsten, ook ingeval dergelijke onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst van opdracht of andere schriftelijke overeenkomsten (hierna te noemen: “Overeenkomst”) tussen Opdrachtgever en Digiteq.

 

Artikel 2. Totstandkoming en wijziging Overeenkomst

 

 1. Een Overeenkomst komt tot stand indien deze namens Digiteq en Opdrachtgever wordt ondertekend.
 2. Wijzigingen, afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en Digiteq daar schriftelijk mee heeft ingestemd. Bovendien is de schriftelijke bevestiging van Digiteq doorslaggevend voor de inhoud en omvang van de aanpassingen, de gevolgen voor het honorarium en eventuele andere zaken.
 3. Digiteq houdt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op reeds bevestigde opdrachten, maar na inlichting van Opdrachtgever wel op nieuwe opdrachten.

 

Artikel 3. Exclusiviteit

 

 1. Posities bij Opdrachtgever, voor vaste dan wel interim aanstellingen, worden op exclusieve basis aangenomen door Digiteq ingeval deze exclusiviteit schriftelijk is overeengekomen. Digiteq hanteert een exclusiviteitsperiode van drie maanden per functie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 4. Introductie en volbrenging opdracht

 

 1. Een Kandidaat wordt geacht aan de Opdrachtgever te zijn geïntroduceerd op het moment waarop Digiteq aan de Opdrachtgever informatie verschaft gerelateerd aan die specifiek geïntroduceerde Kandidaat.
 2. Alle Introducties en Aanbiedingen van Digiteq zijn vrijblijvend. Digiteq kan haar Introducties en Aanbiedingen op ieder moment herroepen.
 3. Volbrenging van een opdracht ontstaat op het moment dat een door Digiteq bij Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat bij Opdrachtgever op enige wijze in dienst treedt. Onder deze indiensttreding wordt tevens begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door Digiteq geïntroduceerde Kandidaat, al dan niet via een derde en al dan niet bij een andere vestiging van Opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming. Bovendien wordt onder Volbrenging van een opdracht evenzeer begrepen het geval dat een door Digiteq aan Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat binnen twaalf maanden na introductie – al dan niet na intrekking of beëindiging van de opdracht – in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is.
 4. Indien er binnen twaalf maanden nadat de Opdrachtnemer een Kandidaat aan de Opdrachtgever heeft geïntroduceerd, op welke manier dan ook een arbeidsrelatie tot stand komt tussen de Opdrachtgever en die geïntroduceerde Kandidaat, ongeacht of er sprake is van een proeftijd of een tijdelijke of flexibele arbeidsrelatie, heeft Digiteq het recht op een vergoeding ter hoogte van het in deze Voorwaarden genoemde honorarium als vermeld in artikel 7.1.

 

Artikel 5. Informatieplicht Opdrachtgever

 

 1. Indien er met de Opdrachtgever en een geïntroduceerde Kandidaat een arbeidsrelatie tot stand is gekomen, zal de Opdrachtgever Digiteq hiervan onverwijld op de hoogte stellen alsmede van de inhoud van die Arbeidsrelatie. Op verzoek van Digiteq zal de Opdrachtgever inzage verschaffen in stukken of laatstgenoemde toesturen waaruit de betreffende arbeidsrelatie inclusief voorwaarden blijkt. De Opdrachtgever is verplicht Digiteq binnen veertien dagen op schriftelijke wijze te informeren nadat de arbeidsrelatie tussen de Opdrachtgever en Kandidaat is gestart. Indien Opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Digiteq gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.
 2. Bij verzuim van voornoemde informatieplicht dient de Opdrachtgever Digiteq onverwijld een vergoeding van 35% van het redelijkerwijs te verwachten jaarinkomen plus emolumenten van de Kandidaat te betalen, tenzij de Kandidaat later dan twaalf maandan na diens introductie door Digiteq bij Opdrachtgever in dienst is getreden.

 

Artikel 6. Verantwoordelijkheid

 

 1. Digiteq zal op verzoek en in opdracht van Opdrachtgever één of meer geschikt geachte Kandidaten selecteren en ten behoeve van indiensttreding bij Opdrachtgever Introduceren. Voor de beslissing om met een door Digiteq geselecteerde Kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is Opdrachtgever verantwoordelijk. Digiteq is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor de geschiktheid van de geïntroduceerde Kandidaten.

 

Artikel 7. Facturering en betaling

 

 1. Bij een succesvolle vervulling van een opdracht, dan wel indiensttreding van een Kandidaat bij Opdrachtgever of een aan zijn organisatie gelieerde onderneming, wordt aan Opdrachtgever het honorarium van Kandidaat, inclusief emolumenten, zoals bepaald in de Overeenkomst, gefactureerd op of rond de dag van de ondertekening van de arbeidsovereenkomst door Kandidaat.
 2. In geval overeengekomen is dat een bepaalde vacature aangemerkt wordt als een ‘Full Service opdracht’, wordt het eerste deel van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag gefactureerd bij akkoord van Digiteq op de opdrachtbevestiging van Opdrachtgever. Het tweede deel van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag wordt gefactureerd bij een succesvolle vervulling van de opdracht en zal overeenkomstig het definitieve salaris van de aangenomen Kandidaat bepaald worden.
 3. Opdrachtgever is, buiten het honorarium bij succesvolle vervulling van de opdracht, geen kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aan Digiteq verschuldigd, tenzij Digiteq en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen.
 4. De betalingstermijn van door Digiteq verzonden facturen bedraagt 14 dagen vanaf de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Betaling van de vergoeding geschiedt door middel van overmaking hiervan op de op factuur aangegeven wijze, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zal alle facturen betalen binnen voornoemde termijn op de aangewezen rekening van Digiteq. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling aan Digiteq op te schorten. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
 5. Indien de Opdrachtgever de opdracht intrekt of on-hold zet heeft dit geen effect op reeds verschuldigde kosten als vermeld in onderhavig artikel. Reeds verschuldigde kosten zoals vermeld in artikel 7.1 en 7.2 blijven aldus verschuldigd.
 6. Indien Opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, worden alle betalingsverplichtingen van Opdrachtgever direct opeisbaar. Vanaf de vervaldag worden zij rentedragend tegen de wettelijke rente.
 7. Indien Digiteq overgaat tot het inschakelen van derden voor (gerechtelijke of buitengerechtelijke) invordering van verschuldigde bedragen, dan komen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van Opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 20% van de hoofdsom met daarbij komende wettelijke rente.

 

Artikel 8. Garantieregeling

 

 1. Indien een door Digiteq bemiddelde Kandidaat binnen 8 weken na indiensttreding bij Opdrachtgever niet meer in dienst is, zal Digiteq, mits Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Digiteq heeft voldaan, de in artikel 8.2 genoemde terugbetalingsregeling hanteren.
 2. Bij uitdiensttreding van Kandidaat zal Digiteq als volgt een percentage van het door Opdrachtgever betaalde honorarium aan haar terugbetalen:
 3. vóór of gedurende de eerste vier weken na indiensttreding, 50% van het door Opdrachtgever betaalde honorarium;
  • in week 5 tot en met 6 na indiensttreding, 25% van het door Opdrachtgever betaalde honorarium;
  • in week 7 tot en met 8 na indiensttreding, 12,5% van het door Opdrachtgever betaalde honorarium.
  • In geval van een ‘Full Service opdracht’, zoals omschreven in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden, zal Digiteq een percentage, overeenkomstig artikel 8.2, van het tweede deel van het door Opdrachtgever betaalde honorarium aan haar terugbetalen.
 4. Digiteq zendt in geval van terugbetaling aan Opdrachtgever voor dit bedrag een creditfactuur en betaalt het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen daarna.
 5. Indien een door Digiteq bemiddelde Kandidaat moet vertrekken of vertrekt bij Opdrachtgever zonder geldige reden of indien het vertrek geen betrekking heeft op de geschiktheid, de bekwaamheid of het gedrag van Kandidaat zal Digiteq geen terugbetalingsregeling hanteren.

 

Artikel 9. Non-concurrentie

 

 1. Opdrachtgever zal geen werknemers van Digiteq in dienst nemen of direct of indirect werkzaamheden laten verrichten, of hen daartoe bewegen, zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als gedurende een periode van één jaar daarna.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 

 1. Digiteq zal niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk zijn voor welke schade van welke aard dan ook, direct of indirect, van Opdrachtgever of Kandidaat, daaronder begrepen (maar niet uitsluitend) indirecte of gevolgschade (waaronder bedrijfsschade en schade wegens gederfde winst, bedrijfsstagnatie) immateriële schade, of zuivere vermogensschade. De aansprakelijkheid van Digiteq voor toerekenbare tekortkomingen is beperkt tot het factuurbedrag.
 2. Verder aanvaardt Digiteq geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van vacatures van een Potentiële Werkgever.

 

Artikel 11 Intellectuele Eigendom

 

 1. De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op ons, of gebruikt wordt door ons Platform en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op ons Platform is, tenzij anders vermeld, het eigendom van Digiteq Work B.V., haar Opdrachtgevers of providers.
 2. Digiteq behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) (de ‘look and feel’ (inclusief infrastructuur) van) het Platform waarop de dienst beschikbaar wordt gesteld en het kopiëren, scrapen, (hyper-/deep)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of de inhoud of het merk anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is onrechtmatig. Elk onwettig gebruik of enig van de hiervoor genoemd(e) acties of gedrag vormen een zware inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en databankrechten).

 

Artikel 12. Beëindiging

 

 1. De Overeenkomst treedt in werking op de Ingangsdatum en blijft van kracht voor de duur zoals vermeld in de Overeenkomst. De Overeenkomst kan tegen een ieder gewenst tijdstip met wederzijdse overeenstemming door de contractpartijen worden opgezegd, waarbij opzegging schriftelijk geschiedt. Beëindiging van de Overeenkomst laat de op de Opdrachtgever rustende verplichtingen onverlet.
 2. In geval Digiteq de Overeenkomst opzegt of ontbindt, wordt al hetgeen Digiteq uit welke hoofde dan ook van Opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar. Opdrachtgever blijft tot 12 maanden na beëindiging van de Overeenkomst verplicht ieder succesvolle vervulling van een opdracht overeenkomstig hetgeen in de Overeenkomst bepaald is te vergoeden aan Digiteq.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

 1. Partijen komen overeen dat op de Voorwaarden, op elke aanbieding of introductie door, offerte van of overeenkomst aangegaan door Digiteq en op al het afgeleide handelen uitsluitend Nederlands recht van toepassing is.
 2. Alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met deze Voorwaarden en met elke aanbieding of introductie door, offerte van of overeenkomst aangegaan door Digiteq, inclusief geschillen ontstaan door enig handelen van de Opdrachtgever, Digiteq dan wel de Kandidaat, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.